Algemene Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens Cool Electro Cycles bv De Smet de Naeyerlaan 98 8370 Blankenberge Telefoon: +32 (0) 50 58 02 75 E-mail: blankenberge@cec.bike Ondernemingsnummer: 0600.900.548 Leverinsinformatie De bestelling wordt standaard afgehaald in de winkel op volgend adres: Cool Electro Cycles bv De Smet de Naeyerlaan 98 8370 Blankenberge Cool Electro Cycles brengt u op de hoogte wanneer u het pakket kan afhalen. Levering aan huis is mogelijk op aanvraag. Daarvoor wordt er wel een extra leverkost aangerekend. Art. 1 Bestellingen Een bestelling vindt plaats van zodra deze bevestigd is, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij door het betalen van een voorschot. Met het plaatsen van een bestelling verklaart de consument zich expliciet akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden, zonder uitzondering, noch voorbehoud. Art. 2 Aanbiedingen 2.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Cool Electro Cycles zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Cool Electro Cycles slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 2.4 Aanbiedingen van Cool Electro Cycles gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 2.5 Cool Electro Cycles kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. Art. 3 Annulatie Bestelde goederen kunnen onder geen enkel beding geannuleerd worden door de consument. Ook niet als er uitstel is in de levertermijn, wat van dat uitstel ook de reden moge zijn. Gezien de toeleveringsproblemen die kunnen ontstaan in de lange keten van de ontwikkeling/productie van fietsen. Door het plaatsen van de bestelling verklaart de klant zich akkoord dat er onvoorziene vertragingen kunnen ontstaan die soms tot 12 maanden kunnen oplopen. Dit kan bijgevolg niet als onredelijk beschouwd worden. Als er producten niet meer beschikbaar zouden zijn (model, kleur, maat, afmontage,...) tussen het moment van bestelling door klant bij Cool Electro Cycles en de orderbevestiging van de leverancier aan Cool Electro Cycles, dan kan de klant een ander product kiezen of een voucher krijgen. In geen geval kan een betaald voorschot teruggevraagd worden. In uitzonderlijke gevallen kan Cool Electro Cycles een bestelling zelf annuleren en zal dan het voorschot dat de klant betaalde terugstorten, evenwel zonder intrest of schadevergoeding. De koop wordt hiermee definitief ontbonden zonder dat er een schadevergoeding kan bedongen worden. Art. 4 Klachten Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Elke klacht dient schriftelijk gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van Cool Electro Cycles. Art. 5 Garantie 5.1 Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 5.2 ALGEMEEN Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Cool Electro Cycles. Elk gebrek dient binnen 1 week na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar. De garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Cool Electro Cycles in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. De fietsenwereld is een seizoensgebonden activiteit waar werkpieken deel van uitmaken. Een langere wachttijd kan hiervan het gevolg zijn. Er kan op geen moment een schadevergoeding door de consument gevraagd worden. Er ontstaat op geen enkel moment een verplichting waardoor de klant een vervangtoestel of- voertuig kan eisen. Art. 6 Betaling gebeurt altijd ten laatste op moment van afhaling. Op factuurbedragen zijn netto en er zijn geen kortingen contante betaling van toepassing. Art. 7 Bij het tot stand komen van de bestelling is er altijd een voorschot verschuldigd. Cool Electro Cycles bepaalt het bedrag van het voorschot. In bepaalde gevallen kan dit 100% van het bedrag op de bestelbon zijn. Art. 8 Afbeeldingen en specificaties 8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite en in catalogi van Cool Electro Cycles gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Art. 9 Overmacht 9.1Cool Electro Cycles is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Cool Electro Cycles alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 9.3 Cool Electro Cycles behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Cool Electro Cycles gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 9.4 Indien Cool Electro Cycles bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Art 10. Aansprakelijkheid 10.1 Cool Electro Cycles is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. Art 11. Eigendomsvoorbehoud 11.1 Eigendom van alle door Cool Electro Cycles aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Cool Electro Cycles zolang de afnemer de vorderingen van Cool Electro Cycles uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Cool Electro Cycles wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 11.2 De door Cool Electro Cycles geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Cool Electro Cycles of een door Cool Electro Cycles aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Cool Electro Cycles haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Cool Electro Cycles zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 11.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Cool Electro Cycles. Art. 12 Diversen 8.1 Cool Electro Cycles kan ten allen tijde weigeren een koop te laten tot stand komen en dit zonder opgaaf van reden. 8.2 Cool Electro Cycles kan zonder opgaaf van reden weigeren om herstellingen uit te voeren aan fietsen die elders werden aangekocht. Art. 13 Toepasselijk recht/bevoegde rechter 13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. 13.2 Bij een geschil zal steeds gezocht worden naar een minnelijke schikking, indien dit echter onmogelijk blijkt, is enkel de rechtbank van het arrondissement Brugge bevoegd. De consument die elke klacht schriftelijk te richten naar de maatschappelijke zetel. De maatschappelijke zetel is gevestigd in 8370 Blankenberge, De Smet de Naeyerlaan 98. Art. 14 Ongeldigheid Het eventueel ongeldig/onwettig zijn van een van bovenstaande artikels kan niet tot gevolg hebben dat alle artikels ongeldig worden.